Bu haber 651 kişi tarafından okundu.
G.Saray`dan Terim`e büyük sürpriz
28.10.2013 09:42:14
G.Saray`dan Terim`e büyük sürpriz!

G.Saray`dan Terim`e büyük sürpriz
FaceBook ta paylaş

As­lan es­ki ho­ca­sı Fa­tih Te­rim'i unu­ta­mı­yor. Birkaç haf­ta ön­ce de­ne­yim­li ho­cay­la yol­la­rı­nı ani bir şe­kil­de ayı­ran Sa­rı-Kır­mı­zı­lı yö­ne­tim, ta­kı­ma ka­ri­ye­ri bo­yun­ca 6 lig şam­pi­yon­lu­ğu­nun ya­nı sı­ra Tür­ki­ye ve UE­FA Ku­pa­sı ka­zan­dı­ran Fa­tih Te­rim'e bü­yük sür­priz yap­ma­ya ha­zır­la­nı­yor.

İtal­yan tek­nik adam Ro­ber­to Man­ci­ni yö­ne­ti­min­de Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­lar bu se­ne­yi zir­ve­de ta­mam­la­yıp 20'nci şam­pi­yon­lu­ğa ulaşarak 4'ün­cü yıl­dı­zı tak­ma hak­kı ka­za­nır­sa Te­rim, TT Are­na'da ya­pı­la­cak kut­la­ma­la­ra da­vet edi­le­cek.

Zafer sayısını 19'a çıkardı

Bi­lin­di­ği gi­bi Fa­tih Te­rim, 1996-2000 yıl­la­rı ara­sın­da Ga­la­ta­sa­ray'ı ça­lış­tır­mış ve 4 se­ne üst üst­te şam­pi­yon­luk ya­şa­mış­tı. Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­la­rın 10 şam­pi­yon­lu­ğu­nu 14'e çı­ka­ra­rak gö­re­vi­ni bı­rak­mış­tı. 2000 yı­lın­da Te­rim'in ye­ri­ne gö­re­ve ge­len Lu­ces­cu ise 2001-2002 se­zo­nun­da ta­kı­mı şam­pi­yon ya­pa­rak 3'ün­cü yıl­dı­zı tak­mış­tı.

Te­rim yö­ne­ti­min­de­ki As­lan, son iki yıl­da za­fe­re uza­na­rak, ku­lü­bün şam­pi­yon­luk sa­yı­sı­nı 19'a çı­kar­dı. Mil­li Ta­kım'ın ba­şı­na ge­çen Fa­tih Te­rim, her şe­ye rağ­men bu kez 4'ün­cü yıl­dı­zı tak­ma­yı çok is­ti­yor­du. Ba­şa­rı­lı ça­lış­tı­rı­cı­nın çok ar­zu­la­dı­ğı bu he­de­fi is­ten­me­yen ne­den­ler yü­zün­den son bul­muş­tu.

Aysal davet etmek istiyor

Bu ko­nuy­la il­gi­li Baş­kan Ünal Ay­sal ya­kın çev­re­si­ne önem­li bir açık­la­ma yap­tı. "4'ün­cü yıl­dı­zı ta­kar­sak kut­la­ma­la­ra teknik direktör Fa­tih Te­rim'i ça­ğı­rır mı­sı­nız" so­ru­su­nu so­ran ya­kın çev­re­si­ne Baş­ka­nı Ünal Ay­sal'ın "Ta­bi­i ki ça­ğı­rı­rız. Fa­tih ho­ca hem camiamızın bir parçası hem de milli takımımızın hocası" di­ye­rek böy­le bir gi­ri­şi­min için­de ola­bi­le­cek­le­ri­nin sin­ya­li­ni ver­di. Böylece iki sezon üst üste şampiyonluk yaşatan İmparator'a hakkı teslim edilmiş olacak.Ge­çtiği­miz se­zon Türk Te­le­kom Are­na Sta­dı'nda ya­pı­lan şam­pi­yon­luk kut­la­ma­la­rı adeta bir karnavalı andırmıştı. Ünal Aysal, Terim'e ödül vermişti.

Kadıköy'de buluşabilirler

10 Ka­sım'da Ka­dı­köy'de oy­na­na­cak Fe­ner­bah­çe der­bi­si­ne gi­dip git­me­ye­ce­ği ko­nu­sun­da­ki so­ru­ya Ga­la­ta­sa­ray Baş­ka­nı Ünal Ay­sal "Her ma­ça git­mi­yo­rum. Ama Fe­ner­bah­çe-Ga­la­ta­sa­ray ma­çı­na git­mem ge­re­kir di­ye dü­şü­nü­yo­rum. Di­ya­log ku­ra­ca­ğı­mız yö­ne­tim ge­lin­ce, or­ta­ya bam­baş­ka bir şey çı­ka­cak­tı­r" şeklinde ce­vap ver­miş­ti.

Ay­sal, Fe­ner­bah­çe'de 2 Ka­sım'da ya­pı­la­cak kon­gre­de Aziz Yıl­dı­rım'ın se­çil­me­me­si du­ru­mun­da ma­ça gi­de­ce­ği­nin sin­ya­li­ni ver­di. Mil­li Ta­kım Tek­nik Di­rek­tö­rü Fa­tih Te­rim'in de Kadıköy'deki derbiyi iz­le­mek is­te­di­ği or­ta­ya çık­tı. Eğer Fe­ner­bah­çe'de Yıl­dı­rım se­çil­mez­se Te­rim ile Ay­sal, Sa­ra­coğ­lu'nun pro­to­kol tri­bün­de bir ara­ya ge­le­bi­lir.

Cimbom'da 108. yıl coşkusu

Ga­la­ta­sa­ray Li­se­si'nde dü­zen­le­nen tö­re­ne Ga­la­ta­sa­ray Baş­ka­nı Ünal Ay­sal, yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri, ku­lüp üye­le­ri ile spor­cu­lar ka­tıl­dı. Baş­kan Ay­sal bir ko­nuş­ma yap­tı. "Ga­la­ta­sa­ray'ın ta­ri­hi­ne bak­tı­ğı­nız va­kit, bu­ra­da gör­dü­ğü­müz sa­de­ce ba­şa­rı­lar de­ğil, cid­di bir kül­tür ya­pı­sı, bu­nun ge­tir­di­ği be­ra­ber­lik ve top­lu­mun Ga­la­ta­sa­ray'a olan ba­kış şek­li­nin de­ğiş­me­si.

Ga­la­ta­sa­ray sa­de­ce Tür­ki­ye'de de­ğil, bü­tün dün­ya­da ar­tık ger­çek an­lam­da ka­bul­le­nil­miş önem­li bir mar­ka­dır. Ga­la­ta­sa­ray mar­ka­sı, Ata­türk'ten son­ra, İs­tan­bul ka­dar önem­li bir üçün­cü mar­ka ola­rak dün­ya­da her­ke­sin ka­bul­len­di­ği ve her­ke­sin de­ğer ver­di­ği bir mar­ka ol­muş du­rum­da­dır" diye konuştu.

Resim Galerisi
Günün Öne Çıkanları

Videolar
Köşe Yazıları

Levent Tan

Levent Tan

Birilerinin Yanında Olmak


Yavuz Saltik

Yavuz Saltik

Şike konuşmayın diyorlar!


Tuncay Aydemir

Tuncay Aydemir

Sana da Bu Yakışır Şenol Güneş


Nurcan Yazıcı

Nurcan Yazıcı

Tek Tip/Siz Eğitim


Süleyman ÖZIŞIK

Süleyman ÖZIŞIK

Türkçe Olimpiyatları`na katılan hainler!

Spor Toto Super Lig
Sayısal Loto
13.11.2019
Tarihli Cekilis Sonucu
03 12 13 26 31 33
Şans Topu
13.11.2019
Tarihli Cekilis Sonucu
02 19 21 24 25 + 05
On Numara
11.11.2019
Tarihli Cekilis Sonucu
04 07 09 10 12 17 19 22 24 27 32 37 41 45 62 64 70 74 75 76 78 80
Süper Loto
14.11.2019
Tarihli Cekilis Sonucu
06 11 15 30 48 54
Facebook
Linkler